Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – OOGZORGCENTRUM ZWOLLE

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 3 – INFORMATIE VOORAF
ARTIKEL 4 – PRIJZEN
ARTIKEL 5 – PRIJSOPGAVEN
ARTIKEL 6 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 7 – ANNULERING
ARTIKEL 8 – LEVERING
ARTIKEL 9 – VOORUITBETALING
ARTIKEL 10 – GARANTIE BIJ VOORUITBETALING
ARTIKEL 11 – BETALING
ARTIKEL 12 – WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN 
ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 14 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN TERUGHOUDING
ARTIKEL 16 – KLACHTEN
ARTIKEL 17 – GESCHILLENREGELING
ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Dag: Kalenderdag
Ondernemer:
Identiteit: Natuurlijk persoon, rechtspersoon.
Naam ondernemer: Oogzorgcentrum Zwolle
Functie: Paramedische hulpverlening, adviseur en specialist voor optometrische en orthoptische Oogzorg.
Optometrist
Een optometrist onderzoekt ogen en signaleert tijdig eventuele problemen. Zodoende is de optometrist het eerste aanspreekpunt bij oogklachten, verminderd zicht of een risico op het ontwikkelen van oogaandoeningen.
Orthoptist
De orthoptist houdt zich bezig met de ontwikkeling van het normale zien met twee ogen en met de afwijkingen daarin (scheelzien, dubbelzien) Daarnaast meet de orthoptist de ogen van kinderen tot 12 jaar.
Cliënt
Opdrachtgever, zorgbehoevende, natuurlijk persoon die gebruik maakt van de dienstverlening en/of producten van Oogzorgcentrum Zwolle.
Overeenkomst:
Iedere overeenkomst met betrekking tot de koop van roerende zaken en diensten.
welke wordt gesloten tussen Oogzorgcentrum Zwolle en de Cliënt. Hiertoe behoren ook wijziging of aanvulling, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
Schriftelijk:
Communicatie per post en e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

De voorwaarden in deze Overeenkomst zijn van toepassing zodra de Cliënt gebruik maakt van de dienstverlening van Oogzorgcentrum Zwolle. 

De voorwaarden in deze Overeenkomst zijn van toepassing op alle prijsopgaven en orders gesloten tussen Oogzorgcentrum Zwolle en de Cliënt met betrekking tot producten en diensten.

ARTIKEL 3 - INFORMATIE VOORAF

Voordat een offerte wordt uitgebracht of een Overeenkomst wordt gesloten, heeft Oogzorgcentrum Zwolle de plicht de Cliënt op de hoogte te stellen van alle relevante informatie. De Cliënt heeft de plicht Oogzorgcentrum Zwolle informatie te vertrekken naar waarheid en volledigheid.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

De prijs voor de te leveren goederen en/of diensten is die zoals vermeld in het aanbod van Oogzorgcentrum Zwolle. In de aangeboden looptijd van prijsopgaven worden de prijzen van aangeboden goederen en/of diensten niet veranderd.

Oogzorgcentrum Zwolle dient voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst specifiek aan de Cliënt te vermelden als er extra kosten zijn of meerdere onderzoeken nodig geacht worden.
Prijzen worden altijd vermeld in Euro’s en zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 5 – PRIJSOPGAVEN

Een prijsopgave bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten zoals wettelijk vereist. Ook is de beschrijving voldoende gedetailleerd. Oogzorgcentrum Zwolle is niet gebonden als een prijsopgave een vergissing of kennelijke fout bevat.

Oogzorgcentrum Zwolle vermeldt op offertes de volgens de wet benodigde gegevens: Adres- en contactgegevens, bedrijfsnaam en de totale prijs inclusief BTW en de betaalwijze.
Prijsopgaven van Oogzorgcentrum Zwolle vervallen na veertien kalenderdagen als de Cliënt de prijsopgave niet binnen deze termijn heeft aanvaard.
De offerte is altijd vrijblijvend voor de Cliënt.
Oogzorgcentrum Zwolle zal de aanvullende of andere afspraken schriftelijk en/of digitaal vastleggen.

ARTIKEL 6 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Oogzorgcentrum Zwolle staat ervoor in dat geleverde diensten en producten voldoen aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die Oogzorgcentrum Zwolle en zijn toeleveranciers over de zaak hebben gedaan. Oogzorgcentrum Zwolle staat er bovendien voor in dat producten eigenschappen bezitten geschikt voor normaal gebruik. Uitzonderingen worden overeengekomen met de Cliënt en digitaal vastgelegd in ons automatiseringssysteem. Deze informatie wordt op verzoek op de factuur vermeld en is opvraagbaar.

Oogzorgcentrum Zwolle staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden/dienstverlening beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en deugdelijke materialen en apparatuur.
De Cliënt maakt geen aanspraak op het bepaalde in lid 1 en 2 als hij/zij zelf schuld heeft aan het feit dat de geleverde dienst/product niet meer voldoet of van slechte kwaliteit is (bijvoorbeeld door het achterhouden van informatie tijdens een onderzoek).
De Cliënt is gerechtigd een afschrift van de door Oogzorgcentrum Zwolle vastgestelde onderzoeksgegevens op te vragen.
Oogzorgcentrum Zwolle is bij het verstrekken van onderzoeksgegevens gerechtigd een vergoeding te vragen voor de verrichte diensten waarbij de gegevens tot stand zijn gekomen. De kosten van onderzoeken zijn vermeld op www.oogzorgcentrumzwolle.nl
De wet verjaringstermijnen diensten en producten is zowel voor de Cliënt als consument als Oogzorgcentrum van toepassing.

ARTIKEL 7 - ANNULERING

Voordat aflevering van producten heeft plaatsgevonden kan de Cliënt de overeenkomst annuleren. 

Niet geprefabriceerde, maatwerk orders kunnen niet geannuleerd worden.
Bij annulering van geplande diensten binnen 24 uur zonder geldige reden of bij afwezigheid zonder afmelding mag Oogzorgcentrum Zwolle de onderzoekskosten in rekening brengen.
Oogzorgcentrum Zwolle kan in het voordeel van de Cliënt afwijken van het voorgaande lid.

ARTIKEL 8 – LEVERING

Oogzorgcentrum Zwolle neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.

Oogzorgcentrum Zwolle zal producten met bekwame spoed aan de Cliënt leveren.
Het product is voor risico van de Cliënt wanneer de Cliënt het product heeft ontvangen.
De Cliënt is verplicht om geleverde c.q. gekochte producten af te nemen nadat deze door Oogzorgcentrum Zwolle aan de Cliënt ter beschikking worden gesteld, tenzij anders overeenkomen.

ARTIKEL 9 - VOORUITBETALING

Oogzorgcentrum Zwolle is gerechtigd alvorens met de werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de Cliënt te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Cliënt. Oogzorgcentrum Zwolle zal indien dit van toepassing is altijd vooraf overleggen met de Cliënt, waarbij partijen overeenstemming moeten bereiken over het bedrag van de vooruitbetaling.

ARTIKEL 10– GARANTIE BIJ VOORUITBETALING

Wanneer de Cliënt een aanbetaling heeft verricht en aan Oogzorgcentrum Zwolle is surseance van betaling verleend of is failliet verklaard, waardoor de overeenkomst niet of volledig kan worden uitgevoerd, danwel de vooruitbetaling niet kan worden terugbetaald, dan kan de Cliënt zich met bewijs van betaling wenden tot de curator of bewindvoerder van Oogzorgcentrum Zwolle.

ARTIKEL 11 - BETALING

Het aan Oogzorgcentrum Zwolle verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering van een product of na het verrichten van diensten tegen afgifte van een betalingsbewijs aan de Cliënt te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt de daarop vermelde betalingstermijn. Indien de Cliënt in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de Cliënt kosteloos een aanmaning worden verstuurd met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen te betalen. De eerste dag gaat in op de dag nadat de Cliënt de aanmaning heeft ontvangen.

Indien de Cliënt ook na het verloop van de tweede termijn (na aanmaning) niet geheel aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, is Oogzorgcentrum Zwolle bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 12, over te gaan.

De Cliënt blijft verantwoordelijk voor de betaling, ook wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door Oogzorgcentrum Zwolle kan worden gedeclareerd bij een derde partij, zoals de zorgverzekeraar van de Cliënt. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, mag Oogzorgcentrum Zwolle het niet betaalde bedrag alsnog in rekening brengen bij de Cliënt.

ARTIKEL 12- Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten 

Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Oogzorgcentrum Zwolle de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen. Hierbij zal worden gerekend vanaf de dag dat de Cliënt aan de betalingsverplichting had moeten voldoen. 

De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, worden bij de Cliënt in rekening gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID

Oogzorgcentrum Zwolle is tegenover de Cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door Oogzorgcentrum Zwolle in de nakoming van de overeenkomst. Behalve als de tekortkoming niet is toe te rekenen aan Oogzorgcentrum Zwolle of personen van derde partijen waarvan gebruik is gemaakt bij de uitvoering van de overeenkomst. 

Oogzorgcentrum Zwolle aanvaardt aansprakelijkheden voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of producten in die gevallen waarin Oogzorgcentrum Zwolle als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien.
De Cliënt is tegenover Oogzorgcentrum Zwolle aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Cliënt in de nakoming van deze overeenkomst, tenzij de tekortkoming niet aan de Cliënt kan worden toegerekend.
Oogzorgcentrum Zwolle dient eventuele onderzoeks- en gezondheidsrisico’s vooraf mede te delen aan de Cliënt.

Oogzorgcentrum handelt volgens Beroepscodes en Gedragsregels. De aansprakelijkheid van optometristen is bepaald in de gedragscode van de OVN. (Optometristen Vereniging Nederland) https://www.optometrie.nl/disclaimer.
De aansprakelijkheid van orthoptisten is bepaald in de Beroepscode en Gedragsregels Orthoptisten van de Nederlandse Vereniging Van Orthoptisten (NVVO) https://www.orthoptisten.info.

ARTIKEL 14– NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De ontbindende partij dient de andere partij altijd op voorhand te informeren en in de gelegenheid te stellen alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

ARTIKEL 15 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN TERUGHOUDING

Oogzorgcentrum Zwolle behoudt het eigendom van de geleverde producten totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 11 lid 3. 

Oogzorgcentrum Zwolle is bij herstel van het geleverde bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Oogzorgcentrum Zwolle mag in dat geval het geleverde innemen totdat de Cliënt aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 16 - KLACHTEN

De Cliënt heeft de taak klachten over een gebrekkig product of dienst zo volledig en duidelijk mogelijk te omschrijven en te melden bij Oogzorgcentrum Zwolle (maximaal 2 maanden na het constateren).

Een gebrek ontheft de Cliënt niet van zijn verplichting tot betaling van de factuur.
De Cliënt dient Oogzorgcentrum Zwolle altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging, herstel of een andere oplossing(en).

Is vervanging of herstel als bedoeld in het vorige lid niet mogelijk, of kan dit niet van Oogzorgcentrum Zwolle worden gevergd, of draagt Oogzorgcentrum Zwolle geen zorg voor vervanging of herstel, dan is de Cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 17 - GESCHILLENREGELING

Geschillen tussen Cliënt en Oogzorgcentrum Zwolle over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door Oogzorgcentrum Zwolle te leveren of geleverde diensten en producten, kunnen zowel door de Cliënt als door Oogzorgcentrum Zwolle worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Paramedici. 

Een geschil wordt enkel door de Geschillencommissie in behandeling genomen, als de Cliënt deze klacht eerst aan Oogzorgcentrum Zwolle heeft voorgelegd.
De procedure wordt gehanteerd zoals voorgeschreven op de website kwaliteitsregisterparamedici https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx

Wanneer de Cliënt een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Oogzorgcentrum Zwolle aan deze keuze gebonden. Als Oogzorgcentrum Zwolle geschillen voor wil leggen bij de Geschillencommissie moet de Cliënt schriftelijk binnen vijf weken zich uit spreken of dit akkoord is. Oogzorgcentrum Zwolle dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie Paramedici geeft bindend advies. Voor de behandeling van geschillen brengt de Geschillencommissie kosten in rekening zo ook voor de bepaling wie verantwoordelijk is voor de betaling van de kosten. Onverminderd het voorgaande heeft de Cliënt te allen tijde het recht een geschil bij de daartoe op grond van de wet bevoegde Nederlandse rechter aanhangig te maken.

ARTIKEL 18 - WIJZIGINGEN

Het in lid 1 bepaalde laat onverlet dat de Cliënt en Oogzorgcentrum Zwolle individuele afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de Cliënt van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.